Oznamy a aktuality

Oznámenie o začatí konania 40/2018-001

Obec Považany

Obecný úrad č. 187, 916 26 Považany

 

 

 

Číslo: OcÚPž/40/2018-001 v Považanoch dňa 16.03.2018

 

 

 

Oznámenie o začatí konania

 

Obec Považany, ako príslušný správny orgán štátnej správy rozhodujúci v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny orgán“) a § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

 

Stručný opis predmetu konania:

Žiadateľ: Ondej Brna, Považany – Kríž nad Váhom 340, 916 26 Považany

Druh stromu a obvod kmeňa:

Orech kráľovský (Juglans regia) - 1 ks s o1,3 : 106 cm

Čerešňa (Prunus avium) - 1 ks s o1,3 : 110 cm

Marhuľa (Prunus Armeniaca) - 1ks s o1,3 : 99 cm

 

Pozemok na ktorom dreviny rastú: parc. KN-C č. 1143/1 – záhrada v k. ú. Považany.

 

Dôvod výrubu: na mieste rastúcich stromov sa plánuje výstavba rodinného domu.

 

Podľa § 82 ods.7 zákona o ochrane prírody a krajiny správny orgán určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní v zmysle § 82 ods.3 o ochrane prírody a krajiny – do 7 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

 

Termín zverejnenia: od 16.03.2018 do 23.03.2018.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť na :

 1. písomne na Obec Považany, Obecný úrad č. 187, 916 26 Považany, alebo
 2. elektronicky na adresu: jamborova@obec-povazany.sk

 

 

 

 

Mgr. Eva Ninisová

starostka

 

Dátum vyvesenia: 16.03.2018

 

Dátum zvesenia:

Informácia o zasadnutí OZ

V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

 

20. marca 2018 (t.j. v utorok) o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu v Považanoch.

 

P r o g r a m :

 1. Kontrola uznesení
 2. Interpelácie poslancov OZ
 3. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce za kalendárny rok 2017 k 31.marcu 2018 – informácia
 4. Spojenie Základnej školy kardinála Alexandra Rudnaya Považany s Materskou školou Považany
 5. Žiadosť firmy UNIMEX s.r.o. 821 09 Bratislava, Miletičova 23 o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce Považany
 6. Pasport miestnych komunikácií obce Považany
 7. Stretnutie Viesok na Slovensku – Ladomerská Vieska - 30.06.2018
 8. Rozpočtové opatrenie obce Považany č. 1/2018
 9. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č.1/2018
 10. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č.2/2018
 11. Rôzne
 12. Záver

 

Žiadam pozvaných o účasť.

 

Mgr. Eva Ninisová

starostka obce

Kalendár kultúrno-spoločenských akcií Obce Považany na rok 2018

JANUÁR

13.01.2018 – Poľovnícky ples v KD Považany

27.01.2018 – 15. školský ples KD Považany

  FEBRUÁR

  03.02.2018 – Ples športovcov v KD Považany

  10.2.2018 – Pochovávanie basy KD Považany (obecná zabíjačka, jazda masiek po obci, zábava)

   MAREC
    

   APRÍL

   30.04.2018 - Stavanie mája – Majáles  o 19.00 hod. KD Považany

   MÁJ

   6. 5. 2018 - Deň matiek – kultúrne popoludnie venované matkám – o 15.00 hod. v KD Považany

   26.05.2018 - Deň detí –  o 13,00 hod. areál TJ Družstevník Považany

   JÚN

   POZOR ZMENA - 30.6.2018 - Stretnutie „Viesky na Slovensku“ – Ladomerská Vieska

    

   JÚL
    

   AUGUST

   24.08.2018 - Návrat partizánskej vatry- Memorial Ing. Tibora Jambora o 18,30 hod. – areál TJ Družstevník Považany

   SEPTEMBER

   14. - 16.09.2018 - Hodové dni

   14.-15.9.2018 - Výstava ovocia a zeleniny

   OKTÓBER

   5.10.2018 - Posedenie dôchodcov – kultúrny program a posedenie pre starších občanov - v KD Považany o 18,30 hod.

   NOVEMBER

   16.11.2018 - 3. farský ples – o 20.00 hod.

   DECEMBER

   7.12.2018 - Mikuláš – vystúpenie detí MŠ -  o 16,0 hod. v Kultúrnom dome v Považanoch

   14.12.2018 - 7. ročník „Považanské Vianoce“ - vystúpenie detí a mládeže spojené s predajnými trhmi výrobkov detí MŠ a ZŠ - o 16,00 hod. v Kultúrnom dome v Považanoch

   26.12.2018 - 18. ročník amatérskeho nohejbalového turnaju trojíc o ,,Putovný pohár obce Považany v nohejbale“- o 11,00 hod. v telocvični ZŠ kardinála Alexandra Rudnaya v Považanoch.

   28.12.2018 - 23. ročník futbalového zápasu ženatí - slobodní na ihrisku TJ Družstevník Považany - 

   2. farský vianočný koncert – 29.12.2018 o 19.00 hod.

   Stránky