Oznamy a aktuality

Informácia o zasadnutí OZ

P o z v á n k a

 

V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

21. septembra 2017 o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu v Považanoch.

 

P r o g r a m :

 1. Kontrola uznesení
 2. Interpelácie poslancov OZ
 3. Zmena č. 3 Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Považanoch
 4. Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD. - žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy
 5. Mgr. Ľubošom Stopka - žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy
 6. Rozpočtové opatrenie obce Považany č. 2/2017
 7. Čerpanie rozpočtu za 2.štvrťrok 2017
 8. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4/2017
 9. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2017
 10. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 6/2017
 11. Rôzne
 12. Záver

 

Žiadam pozvaných o účasť.

 

 

 

 

Mgr. Eva Ninisová

starostka obce

 

Odpis vodomerov spoločnosťou TVK, a.s. Trenčín

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín oznamujú, že v zajtra, vo štvrtok 10.augusta  a v piatok 11.augusta  2017 v čase od 8.00 hodiny  budú uskutočňovať v našej obci odpočet vody. Preto je potrebné sprístupniť vodomery.

Vývoz TKO v piatok 11.8.2017

Technické služby Nové Mesto nad Váhom upozorňujú občanov, že z dôvodu vysokých teplôt začínajú v piatok  11.8.2017 vývoz komunálneho odpadu o 6.30 ráno, preto si z tohto dôvodu nádoby na komunálny odpad vyložte už vo štvrtok večer pred svoje domy. 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Novom Meste n/V v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

V Y H L A S U J E

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

 

v územnom obvode okresu Nové Mesto n/V, Myjava

 

od 3.8.2017, 12:00 hod do odvolania

 

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

 

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch z a k a z u j e najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad.
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 4 písm. p) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä:

 • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.

 

 

 

 

 

 

 

Riaditeľ

Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste n/V

pplk. Ing. Karol Prno

(hodnosť, titul, meno a priezvisko, podpis riaditeľa

a odtlačok pečiatky so štátnym znakom)

 

Stránky