Oznamy a aktuality

Informácia o zasadnutí OZ

V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

 

25. januára 2018 (t.j. vo štvrtok) o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu v Považanoch.

 

P r o g r a m :

  1. Kontrola uznesení
  2. Interpelácie poslancov OZ
  3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č.1/2018, ktorým sa mení dopĺňa VZN č. 9/2012 v znení VZN č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia
  4. Správa kontrolnej činnosti za rok 2017 hlavnej kontrolórky obce
  5. Čerpanie rozpočtu za 4. štvrťrok 2017
  6. Cenník služieb Obec Považany
  7. Kalendár kultúrno-spoločenských akcií na rok 2018
  8. Pochovávanie basy-10.02.2018
  9. Rôzne
  10. Záver

 

Žiadam pozvaných o účasť.

 

 

Mgr. Eva Ninisová

starostka obce

PrílohaVeľkosť
Pozvánka OZ - 25.1.201860.02 KB

Stránky