Oznamy a aktuality

Pozvánka na Považanské Vianoce

Obec Považany

v spolupráci s Materskou školou a so Základnou školou kardinála Alexandra Rudnaya v Považanoch Vás srdečne pozývajú

na VII. ročník celoobecného predvianočného podujatia

Považanské Vianoce,

ktoré sa uskutoční dňa

15. decembra 2017 o 16,30 hod.

v budove Kultúrneho domu v Považanoch

 

Program:

 1. Slávnostné otvorenie

 2. Vystúpenie detí Materskej školy v Považanoch

 3. Vystúpenie žiakov Základnej školy kardinála Alexandra Rudnaya v Považanoch

 4. Vianočné trhy

 

Tešíme sa na Vás! 

Informácia o zasadnutí OZ

V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

1. decembra 2017 o 17,00 hod.

 

do kancelárie starostky obce.

 

 

P r o g r a m :

 1. Kontrola uznesení
 2. Interpelácie poslancov OZ
 3. Ján Krajčovic, Ing. Andrea Krajčovicová, Považany č. 70 – žiadosť o zriadenie vecného bremena
 4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Považany v znení VZN č. 3/2013, v znení VZN č. 3/2014, v znení VZN č. 4/2015 a v znení VZN č. 3/2016
 5. Návrh Programového rozpočtu obce Považany na roky 2018-2020
 6. Rôzne
 7. Slávnostné ukončenie roku 2017
 8. Záver

 

 

 

Žiadam pozvaných o účasť.

 

Mgr. Eva Ninisová

starostka obce

 

Informácia o zasadnutí OZ

P o z v á n k a

 

V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

 

27. novembra 2017 (t.j. v pondelok) o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu v Považanoch.

 

P r o g r a m :

 1. Kontrola uznesení
 2. Interpelácie poslancov OZ
 3. Voľba 1 prísediaceho Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom
 4. PD „Považie“ Považany- Žiadosť o uzatvorenie nájomného vzťahu
 5. Innovia, s.r.o., Na Hlinách 12 Trnava - žiadosť o súhlas s prevodom práv a povinností
 6. Materská škola Považany – Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Považany za šk. rok 2016/2017
 7. Odmeny poslancov, členov riadnych komisií OZ a Redakčnej rady za 2. polrok 2017
 8. Návrh plánu práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2018
 9. Plán zasadnutí OZ na 1.polrok 2018
 10. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 7/2017
 11. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 8/2017
 12. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 9/2017
 13. Rozpočtové opatrenie obce Považany č.4/2017
 14. Rôzne
 15. Záver

 

Žiadam pozvaných o účasť.

 

Mgr. Eva Ninisová

starostka obce

Stránky