Oznamy a aktuality

Informácia o zasadnutí OZ

V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

15. októbra 2018 o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu v Považanoch.

 

P r o g r a m :

 1. Kontrola uznesení
 2. Interpelácie poslancov OZ
 3. Vyhodnotenie indikatívnych ponúk na poskytnutie úveru financovania spoluúčasti stavby „Považany – kanalizácia“
 4. Program odpadového hospodárstva Obce Považany na roky 2016-2020
 5. Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Považany č. 5/2007 o prevádzkovaní pohrebiska a domov smútku na území obce Považany v znení VZN Obce Považany č. 1/2008 z 23.10.2008, ktorým sa menia niektoré Všeobecne záväzné nariadenia Obce Považany v súvislosti so zavedením meny euro
 6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018 o chove zvierat na území obce Považany
 7. Zber zhodnotenie časti komunálneho odpadu – šatstva, textílií a odpadov inak nešpecifikovaných (obuv) firmou TextilEco a.s. organizačná zložka, 811 03 Bratislava Panenská 24
 8. Zabezpečenie zimnej údržby 2018/2019
 9. Rozpočtové opatrenie obce Považany č. 3/2018
 10. Návrh na zloženie inventarizačných komisií OBCE POVAŽANY pre inventarizáciu majetku k 31.12.2018
 11. Plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
 12. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 7/2018
 13. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 8/2018
 14. Rôzne
 15. Záver

 

Žiadam pozvaných o účasť.

Mgr. Eva Ninisová

starostka obce

Zber elektroodpadu v Obci Považany

KEDY?

od 10. októbra 2018 – 19. októbra 2018

od 08,00-15,30 hod.

 

KDE?

do dvora Obecného úradu

 

ČO?

Všetky domáce elektrospotrebiče, ako

 • chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky, počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické hračky, termostaty, akumulátory a batérie, televízory, mixéry, kávovary, fény, kulmy ...

Oznam o zmene termínu vývozu komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že pravidelný vývoz zmesového komunálneho odpadu sa neuskutoční zajtra, t.j. 5.10.2018, ale na druhý deň, t.j. v sobotu 6.10.2018.  Táto zmena termínu vývozu odpadu je výnimočná, z dôvodu poruchy vozidla z Technických služieb Mesta Nové Mesto nad Váhom. Ostatné vývozy sa uskutočnia už v plánovaných termínoch.

Zber objemných odpadov

V dňoch 1.-4. októbra 2018 bude na dvore Obecného úradu v Považanoch pristavený veľkoobjemový 30m3 kontajner.

 

Do tohto kontajneru môžno priniesť: rozmerný komunálny odpad pochádzajúci od občanov, napr. koberce, starý nábytok, dvere, matrace, paplóny, dosky, okná, umývadlá, toalety alebo ich časti, atď.

 

Odpady, ktoré nie je možné týmto spôsobom zneškodniť: čisté druhotné suroviny (napr. papier, plasty, sklo, kovy), odpady, ktoré je zakázané skládkovať (napr. pneumatiky, biologický rozložiteľný odpad) a nebezpečné odpady a elektroodpady (napr. chemikálie, lieky, oleje, farby, batérie, akumulátory, tonery, žiarivky, izolačné materiály obsahujúce azbest, elektrické zariadenia a spotrebiče, brzdové, chladiace a prevodovkové kvapaliny a pod.). Takýto odpad nebude prevzatý, resp.bude vrátený späť obci.

Stránky