Oznamy a aktuality

Návrh VZN 1/2017 - zmena VZN 3/2012 - o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení

NÁVRH

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Považany

č.1/2017

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č. 3/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Považany

 

Obecné zastupiteľstvo obce Považany v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a § 114 ods. 6 a § 140 ods.9 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávané (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č. 3/2012 takto:

 

I.

 

§3 sa nahrádza novým §3, ktorý bude znieť:

 

§3

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, termín a spôsob jeho úhrady

 

 

 1. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu detí v Základnej škole kardinála Alexandra Rudnaya v Považanoch (ďalej len ŠKD) sa určuje na sumu 7 eur na žiaka mesačne.
 2. Prevádzka ŠKD v čase hlavných prázdnin bude len v prípade záujmu minimálne 12 detí.
 3. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD na jedného žiaka v čase hlavných prázdnin sa určuje na sumu 10,- eur na 1 týždeň.
 4. Príspevok za ŠKD sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza, a to bezhotovostným prevodom na účet Základnej školy kardinála Alexandra Rudnaya v Považanoch, alebo v hotovosti do pokladne školy s označením platby VS- ŠKD mesiac/rok.

II.

 

 1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce

Považany uznesením č. ..............zo dňa ...................

 1. Návrh VZN č.1/2017 bol vyvesený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce od 16.05.2017 do 31.05.2017.
 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa .........................

 

 

 

V Považanoch dňa 15.05.2017 Mgr. Eva Ninisová

starostka obce

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:  

PrílohaVeľkosť
Návrh VZN 1/201738.62 KB

Informácia o zasadnutí OZ

V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

18. mája 2017 o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu v Považanoch.

 

P r o g r a m :

 1. Kontrola uznesení
 2. Interpelácie poslancov OZ
 3. Riešenie miestnej komunikácie IBV„ Za štadiónom“- informácia
 4. Záverečný účet obce Považany za rok 2016
 5. Rozpočtové opatrenie obce Považany č. 1/2017
 6. Čerpanie rozpočtu za 1.štvrťrok 2017
 7. Nájomná zmluva medzi obcou Považany a p. Petrom Pálkom Nové Mesto nad Váhom (multifunkčné ihrisko Považany)
 8. Deň detí -10.06.2017
 9. Stretnutie Viesok na Slovensku – Víska u Chotěboře - 17.06.2017
 10. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č.3/2017
 11. Rôzne
 12. Záver

 

Žiadam pozvaných o účasť.

 

 

Mgr. Eva Ninisová

starostka obce

Pozvánka na Deň matiek

Obec Považany Vás srdečne pozýva na slávnosť

DEŇ MATIEK“,

ktorá sa uskutoční dňa
14. mája 2017 (t.j. v nedeľu) o 15,00 hod.
v Kultúrnom dome v Považanoch.

V programe vystúpia žiaci materskej a základnej školy.

Všetky mamy, mamky, babičky sú srdečne vítané.

Stránky