Návrh VZN 1/2017 - zmena VZN 3/2012 - o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení

NÁVRH

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Považany

č.1/2017

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č. 3/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Považany

 

Oznámenie o začatí konania - 195/2017 OcÚPž/25/2017

  Obec Považany, ako príslušný správny orgán štátnej správy rozhodujúci v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny orgán“) a § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

 

Stránky