Informácia o zasadnutí OZ

V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

18. mája 2017 o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu v Považanoch.

 

P r o g r a m :

 1. Kontrola uznesení
 2. Interpelácie poslancov OZ
 3. Riešenie miestnej komunikácie IBV„ Za štadiónom“- informácia
 4. Záverečný účet obce Považany za rok 2016
 5. Rozpočtové opatrenie obce Považany č. 1/2017
 6. Čerpanie rozpočtu za 1.štvrťrok 2017
 7. Nájomná zmluva medzi obcou Považany a p. Petrom Pálkom Nové Mesto nad Váhom (multifunkčné ihrisko Považany)
 8. Deň detí -10.06.2017
 9. Stretnutie Viesok na Slovensku – Víska u Chotěboře - 17.06.2017
 10. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č.3/2017
 11. Rôzne
 12. Záver

 

Žiadam pozvaných o účasť.

 

 

Mgr. Eva Ninisová

starostka obce