Návrh VZN 1/2017 - zmena VZN 3/2012 - o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení

NÁVRH

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Považany

č.1/2017

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č. 3/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Považany

 

Obecné zastupiteľstvo obce Považany v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a § 114 ods. 6 a § 140 ods.9 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávané (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č. 3/2012 takto:

 

I.

 

§3 sa nahrádza novým §3, ktorý bude znieť:

 

§3

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, termín a spôsob jeho úhrady

 

 

  1. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu detí v Základnej škole kardinála Alexandra Rudnaya v Považanoch (ďalej len ŠKD) sa určuje na sumu 7 eur na žiaka mesačne.
  2. Prevádzka ŠKD v čase hlavných prázdnin bude len v prípade záujmu minimálne 12 detí.
  3. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD na jedného žiaka v čase hlavných prázdnin sa určuje na sumu 10,- eur na 1 týždeň.
  4. Príspevok za ŠKD sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza, a to bezhotovostným prevodom na účet Základnej školy kardinála Alexandra Rudnaya v Považanoch, alebo v hotovosti do pokladne školy s označením platby VS- ŠKD mesiac/rok.

II.

 

  1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce

Považany uznesením č. ..............zo dňa ...................

  1. Návrh VZN č.1/2017 bol vyvesený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce od 16.05.2017 do 31.05.2017.
  2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa .........................

 

 

 

V Považanoch dňa 15.05.2017 Mgr. Eva Ninisová

starostka obce

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:  

PrílohaVeľkosť
Návrh VZN 1/201738.62 KB