Informácia o zasadnutí OZ

P o z v á n k a

 

V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

 

27. novembra 2017 (t.j. v pondelok) o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu v Považanoch.

 

P r o g r a m :

 1. Kontrola uznesení
 2. Interpelácie poslancov OZ
 3. Voľba 1 prísediaceho Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom
 4. PD „Považie“ Považany- Žiadosť o uzatvorenie nájomného vzťahu
 5. Innovia, s.r.o., Na Hlinách 12 Trnava - žiadosť o súhlas s prevodom práv a povinností
 6. Materská škola Považany – Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Považany za šk. rok 2016/2017
 7. Odmeny poslancov, členov riadnych komisií OZ a Redakčnej rady za 2. polrok 2017
 8. Návrh plánu práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2018
 9. Plán zasadnutí OZ na 1.polrok 2018
 10. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 7/2017
 11. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 8/2017
 12. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 9/2017
 13. Rozpočtové opatrenie obce Považany č.4/2017
 14. Rôzne
 15. Záver

 

Žiadam pozvaných o účasť.

 

Mgr. Eva Ninisová

starostka obce