Informácia o zasadnutí OZ

V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

1. decembra 2017 o 17,00 hod.

 

do kancelárie starostky obce.

 

 

P r o g r a m :

  1. Kontrola uznesení
  2. Interpelácie poslancov OZ
  3. Ján Krajčovic, Ing. Andrea Krajčovicová, Považany č. 70 – žiadosť o zriadenie vecného bremena
  4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Považany v znení VZN č. 3/2013, v znení VZN č. 3/2014, v znení VZN č. 4/2015 a v znení VZN č. 3/2016
  5. Návrh Programového rozpočtu obce Považany na roky 2018-2020
  6. Rôzne
  7. Slávnostné ukončenie roku 2017
  8. Záver

 

 

 

Žiadam pozvaných o účasť.

 

Mgr. Eva Ninisová

starostka obce