Oznámenie o začatí konania 40/2018-001

Obec Považany

Obecný úrad č. 187, 916 26 Považany

 

 

 

Číslo: OcÚPž/40/2018-001 v Považanoch dňa 16.03.2018

 

 

 

Oznámenie o začatí konania

 

Obec Považany, ako príslušný správny orgán štátnej správy rozhodujúci v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny orgán“) a § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

 

Stručný opis predmetu konania:

Žiadateľ: Ondej Brna, Považany – Kríž nad Váhom 340, 916 26 Považany

Druh stromu a obvod kmeňa:

Orech kráľovský (Juglans regia) - 1 ks s o1,3 : 106 cm

Čerešňa (Prunus avium) - 1 ks s o1,3 : 110 cm

Marhuľa (Prunus Armeniaca) - 1ks s o1,3 : 99 cm

 

Pozemok na ktorom dreviny rastú: parc. KN-C č. 1143/1 – záhrada v k. ú. Považany.

 

Dôvod výrubu: na mieste rastúcich stromov sa plánuje výstavba rodinného domu.

 

Podľa § 82 ods.7 zákona o ochrane prírody a krajiny správny orgán určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní v zmysle § 82 ods.3 o ochrane prírody a krajiny – do 7 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

 

Termín zverejnenia: od 16.03.2018 do 23.03.2018.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť na :

  1. písomne na Obec Považany, Obecný úrad č. 187, 916 26 Považany, alebo
  2. elektronicky na adresu: jamborova@obec-povazany.sk

 

 

 

 

Mgr. Eva Ninisová

starostka

 

Dátum vyvesenia: 16.03.2018

 

Dátum zvesenia: