Informácia o zasadnutí OZ

V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

19. apríla 2018 o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu v Považanoch.

 

P r o g r a m :

  1. Kontrola uznesení
  2. Interpelácie poslancov OZ
  3. IC Holding, s.r.o., Bratislavská 29, 917 02 Trnava – Dodatok č. 3 zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 29.10.2015
  4. Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava - Zmluva o užívaní časti podperných bodov
  5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č.3/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012 v znení VZN č. 2/2013 a v znení VZN č. 1/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia
  6. Čerpanie rozpočtu za 1.štvrťrok 2017
  7. Nájomná zmluva medzi obcou Považany a p. Petrom Pálkom Nové Mesto nad Váhom (multifunkčné ihrisko Považany)
  8. Deň detí -26.05.2018
  9. Rôzne
  10. Záver

 

Žiadam pozvaných o účasť.

 

 

Mgr. Eva Ninisová

starostka obce

_________________________________________________________