Zber objemných odpadov

V dňoch 1.-4. októbra 2018 bude na dvore Obecného úradu v Považanoch pristavený veľkoobjemový 30m3 kontajner.

 

Do tohto kontajneru môžno priniesť: rozmerný komunálny odpad pochádzajúci od občanov, napr. koberce, starý nábytok, dvere, matrace, paplóny, dosky, okná, umývadlá, toalety alebo ich časti, atď.

 

Odpady, ktoré nie je možné týmto spôsobom zneškodniť: čisté druhotné suroviny (napr. papier, plasty, sklo, kovy), odpady, ktoré je zakázané skládkovať (napr. pneumatiky, biologický rozložiteľný odpad) a nebezpečné odpady a elektroodpady (napr. chemikálie, lieky, oleje, farby, batérie, akumulátory, tonery, žiarivky, izolačné materiály obsahujúce azbest, elektrické zariadenia a spotrebiče, brzdové, chladiace a prevodovkové kvapaliny a pod.). Takýto odpad nebude prevzatý, resp.bude vrátený späť obci.