Návrh VZN 3/2016

Návrh

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE POVAŽANY č. 3/2016

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Považany v znení VZN č. 3/2013, v znení VZN č. 3/2014 a v znení VZN č. 4/2015