január 2018

Informácia o zasadnutí OZ

V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

 

25. januára 2018 (t.j. vo štvrtok) o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu v Považanoch.

 

P r o g r a m :