máj 2018

Pozvánka na Deň detí

26. mája 2018 od 13,00 hod. v areáli TJ „ Družstevník“ v Považanoch

sa uskutoční pre naše, deti, detičky

 

DEŇ DETÍ

 

Program:

 

Skákacie hrady, športové súťaže, maľovanie na tvár, ukážka zásahu hasičov, koníky,

(Zmena programu vyhradená)

 

Vstup voľný.

Informácia o zasadnutí OZ

V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

24. mája 2018 o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu v Považanoch.

 

P r o g r a m :