Oznamy a aktuality

Informácia o zasadnutí OZ

V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

19. apríla 2018 o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu v Považanoch.

 

P r o g r a m :

 1. Kontrola uznesení
 2. Interpelácie poslancov OZ
 3. IC Holding, s.r.o., Bratislavská 29, 917 02 Trnava – Dodatok č. 3 zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 29.10.2015
 4. Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava - Zmluva o užívaní časti podperných bodov
 5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č.3/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012 v znení VZN č. 2/2013 a v znení VZN č. 1/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia
 6. Čerpanie rozpočtu za 1.štvrťrok 2017
 7. Nájomná zmluva medzi obcou Považany a p. Petrom Pálkom Nové Mesto nad Váhom (multifunkčné ihrisko Považany)
 8. Deň detí -26.05.2018
 9. Rôzne
 10. Záver

 

Žiadam pozvaných o účasť.

 

 

Mgr. Eva Ninisová

starostka obce

_________________________________________________________

Informácia o predaji ovocných stromov a drevín

Firma JUKKA bude v stredu

 

4. apríla 2018 v čase od 11.00 do 11.45 hod

 

pred pohostinstvom Karavan predávať stromčeky k výsadbe:

 

 

jablone, hrušky, marhule, broskyne, odolné slivky, ringloty, oskoruše, čerešne, višne, stromčekové i kríkové rezistentné egreše, stromčekové a kríkové ríbezle, liesky, maliny, vinič stolový, černice, čučoriedky kanadské a čukotské, ruže kríkové, ťahavé a stromčekové, rododendrony, azalky, javory, previsnuté vŕby, sadenice jahod a iné.

 

Viac informácií najdete na letákoch vo vašich poštových schránkách.

Veľkonočné prianie

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt veľká noc

Gúľa sa k Vám tichúčko,
veľkonočné vajíčko.
Prichádza len na čas krátky,
zaželať Vám krásne sviatky.

Radostné veľkonočné sviatky
Vám želá starostka obce, poslanci OZ a zamestnanci obce 

Oznámenie o začatí konania 40/2018-001

Obec Považany

Obecný úrad č. 187, 916 26 Považany

 

 

 

Číslo: OcÚPž/40/2018-001 v Považanoch dňa 16.03.2018

 

 

 

Oznámenie o začatí konania

 

Obec Považany, ako príslušný správny orgán štátnej správy rozhodujúci v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny orgán“) a § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

 

Stručný opis predmetu konania:

Žiadateľ: Ondej Brna, Považany – Kríž nad Váhom 340, 916 26 Považany

Druh stromu a obvod kmeňa:

Orech kráľovský (Juglans regia) - 1 ks s o1,3 : 106 cm

Čerešňa (Prunus avium) - 1 ks s o1,3 : 110 cm

Marhuľa (Prunus Armeniaca) - 1ks s o1,3 : 99 cm

 

Pozemok na ktorom dreviny rastú: parc. KN-C č. 1143/1 – záhrada v k. ú. Považany.

 

Dôvod výrubu: na mieste rastúcich stromov sa plánuje výstavba rodinného domu.

 

Podľa § 82 ods.7 zákona o ochrane prírody a krajiny správny orgán určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní v zmysle § 82 ods.3 o ochrane prírody a krajiny – do 7 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

 

Termín zverejnenia: od 16.03.2018 do 23.03.2018.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť na :

 1. písomne na Obec Považany, Obecný úrad č. 187, 916 26 Považany, alebo
 2. elektronicky na adresu: jamborova@obec-povazany.sk

 

 

 

 

Mgr. Eva Ninisová

starostka

 

Dátum vyvesenia: 16.03.2018

 

Dátum zvesenia:

Stránky