Oznamy a aktuality

Informácia o zasadnutí OZ

V súlade s §12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

21. júna 2018 o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu Považany.

 

P r o g r a m :

 

 1. Kontrola uznesení
 2. Interpelácie poslancov OZ
 3. Zriadenie Základnej školy s materskou školou kardinála Alexandra Rudnaya,

Považany 216

 1. Výročná správa obce Považany za rok 2017
 2. Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018
 3. Rozpočtové opatrenie obce Považany č. 2/2018
 4. Odmeny poslancov OZ Považany a členov riadnych komisií
 5. Určenie počtu poslancov OZ Považany na volebné obdobie r. 2018-2022
 6. Určenie rozsahu funkcie starostu obce na celé volebné obdobie r. 2018-2022
 7. Rôzne
 8. Záver

 

Žiadam pozvaných o účasť.

 

Mgr. Eva Ninisová

starostka obce

 

Kalendár kultúrno-spoločenských akcií Obce Považany na rok 2018

JANUÁR

13.01.2018 – Poľovnícky ples v KD Považany

27.01.2018 – 15. školský ples KD Považany

  FEBRUÁR

  03.02.2018 – Ples športovcov v KD Považany

  10.2.2018 – Pochovávanie basy KD Považany (obecná zabíjačka, jazda masiek po obci, zábava)

   MAREC
    

   APRÍL

   30.04.2018 - Stavanie mája – Majáles  o 19.00 hod. KD Považany

   MÁJ

   6. 5. 2018 - Deň matiek – kultúrne popoludnie venované matkám – o 15.00 hod. v KD Považany

   26.05.2018 - Deň detí –  o 13,00 hod. areál TJ Družstevník Považany

   JÚN

   POZOR ZMENA - 30.6.2018 - Stretnutie „Viesky na Slovensku“ – Ladomerská Vieska

    

   JÚL
    

   AUGUST

   24.08.2018 - Návrat partizánskej vatry- Memorial Ing. Tibora Jambora o 18,30 hod. – areál TJ Družstevník Považany

   SEPTEMBER

   14. - 16.09.2018 - Hodové dni

   14.-15.9.2018 - Výstava ovocia a zeleniny

   OKTÓBER

   5.10.2018 - Posedenie dôchodcov – kultúrny program a posedenie pre starších občanov - v KD Považany o 18,30 hod.

   NOVEMBER

   16.11.2018 - 3. farský ples – o 20.00 hod.

   DECEMBER

   7.12.2018 - Mikuláš – vystúpenie detí MŠ -  o 16,0 hod. v Kultúrnom dome v Považanoch

   14.12.2018 - 7. ročník „Považanské Vianoce“ - vystúpenie detí a mládeže spojené s predajnými trhmi výrobkov detí MŠ a ZŠ - o 16,00 hod. v Kultúrnom dome v Považanoch

   26.12.2018 - 18. ročník amatérskeho nohejbalového turnaju trojíc o ,,Putovný pohár obce Považany v nohejbale“- o 11,00 hod. v telocvični ZŠ kardinála Alexandra Rudnaya v Považanoch.

   28.12.2018 - 23. ročník futbalového zápasu ženatí - slobodní na ihrisku TJ Družstevník Považany - 

   2. farský vianočný koncert – 29.12.2018 o 19.00 hod.

   Stránky