Oznamy a aktuality

Informácia o zasadnutí OZ

V súlade s §12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

21. júna 2018 o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu Považany.

 

P r o g r a m :

 

 1. Kontrola uznesení
 2. Interpelácie poslancov OZ
 3. Zriadenie Základnej školy s materskou školou kardinála Alexandra Rudnaya,

Považany 216

Kalendár kultúrno-spoločenských akcií Obce Považany na rok 2018

JANUÁR

13.01.2018 – Poľovnícky ples v KD Považany

27.01.2018 – 15. školský ples KD Považany

  FEBRUÁR

  03.02.2018 – Ples športovcov v KD Považany

  10.2.2018 – Pochovávanie basy KD Považany (obecná zabíjačka, jazda masiek po obci, zábava)

   MAREC
    

   APRÍL

   30.04.2018 - Stavanie mája – Majáles  o 19.00 hod. KD Považany

   MÁJ

   Stránky