Úradná tabuľa

Oznámenie o zámere obce Považany prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa - pán Stopka

Obec Považany

Obecný úrad č. 187, 916 26 Považany

_______________________________________________________________

 

 

O Z N Á M E N I E

 

o zámere obce Považany prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov

 

 

Stránky