Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č.3/2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012 v znení VZN č. 2/2013 a v znení VZN č. 1/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského

Stránky